โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

   รายละเอียดของอาคารสถานที่

อาคาร/อาคารประกอบ

สภาพ

แบบอาคาร

พ.ศ.สร้าง

ประเภท

จำนวนห้อง

ถาวร

กึ่งถาวร

ชั่วคราว

ดี

พอใช้

ควรซ่อม

ควรรื้อ

อาคารเรียน แบบ ขด.๑๐๔/๒๗

๒๕๓๔

P

 

 

 

P

 

 

อาคารเรียน แบบ เบ็ดเสร็จ ก

๒๕๓๕

P

 

 

 

P

 

 

อาคารเรียน แบบ เบ็ดเสร็จ ข

๒๕๓๕

P

 

 

 

P

 

 

อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ล

๒๕๓๙

P

 

 

๑๖

 

P

 

 

อาคารอเนกประสงค์ แบบ เบ็ดเสร็จ ค

๒๕๓๖

P

 

 

 

P

 

 

อาคารอเนกประสงค์ แบบ หอประชุมโรงอาหาร

๒๕๔๒

P

 

 

 

P

 

 

ห้องส้วม๓ แบบ ๖ / ๒๗

๒๕๓๙

P

 

 

 

P

 

 

ห้องส้วม๒ แบบ ๖ ที่ / ๒๗

๒๕๓๕

P

 

 

 

P

 

 

ห้องส้วม๑ แบบ ๖ ที่ / ๒๗

๒๕๓๔

P

 

 

 

P

 

 

บ้านพักครู๑ แบบ ๒๐๓ / ๒๗

๒๕๓๕

P

 

 

 

P

 

 

บ้านพักครู๒ แบบ ๒๐๓ / ๒๗

๒๕๓๖

P

 

 

 

P

 

 

บ้านพักครู แบบ ๒๐๕ / ๒๖

๒๕๓๔