โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
             โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี   จังหวัดชุมพร  มีเนื้อที่ 35 ไร่ จัดตั้งเมื่อวันที่  11  มีนาคม  .. 2534      เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 โดยมีนายยืนยง   กลิ่นรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา  (ตำแหน่งในขณะนั้น)  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน  ต่อมาในวันที่ 4  กรกฎาคม  .. 2534 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายสำรวจ  ถนอมศักดิ์  อาจารย์ 2   โรงเรียนชลธารวิทยา รักษาการในตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาสักวิทยา มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  และมีคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนสวีวิทยา  โรงเรียนสวนศรีวิทยา  โรงเรียนศรียาภัย  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา   โรงเรียนชลธารวิทยา  และโรงเรียนด่านสวี  มาช่วยสอนนักเรียนเป็นการชั่วคราว
- แผนที่(ดาวน์โหลด)

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.06 KB