โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ 35 ไร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.. 2534 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 โดยมีนายยืนยง กลิ่นรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา (ตำแหน่งในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน
ต่อมาในวันที่ 
กรกฎาคม พ.. 2534
กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสำรวจ ถนอมศักดิ์ อาจารย์ 2  
โรงเรียนชลธารวิทยา 
รักษาการในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาสักวิทยา มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมและมีคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนสวีวิทยา โรงเรียนสวนศรีวิทยา โรงเรียนศรียาภัย  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โรงเรียนชลธารวิทยา และโรงเรียนด่านสวี มาช่วยสอนนักเรียนเป็นการชั่วคราว
- แผนที่(ดาวน์โหลด)

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.06 KB