โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
              

        ตราประจำโรงเรียน

             เป็นรูปภูเขาเป็นช่องทะลุ ล้อมรอบด้วยลายไทย เมล็ดและใบกาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
           ของชุมชนเขาทะลุ หมายถึงความเข้มแข็งอดทนและความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น
 
                                                                                   อักษรย่อ
           ข.พ.
                  สีประจำโรงเรียน
                                  ชมพู - เขียว

                             ปรัชญาโรงเรียน
        ประพฤติดี เรียนเด่น เน้นกีฬา พัฒนาชุมชน
 
                          ต้นไม้ประจำโรงเรียน
                                          ต้นกัลปพฤกษ์