โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
                        ตราประจำโรงเรียน
          เป็นรูปภูเขาเป็นช่องทะลุ ล้อมรอบด้วยลายไทย เมล็ดและใบกาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
           ของชุมชนเขาทะลุ หมายถึงความเข้มแข็งอดทนและความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น
 
                                                              อักษรย่อ
                                               ข.พ.
                                                         สีประจำโรงเรียน

                                                   ชมพู เขียว

  
 
 
                                ปรัชญาโรงเเรียน
                        ประพฤติดี เรียนเด่น เน้นกีฬา พัฒนาชุมชน
                                           ต้นไม้ประจำโรงเรียน
                                                          ต้นกัลปพฤกษ์