โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  
        วิสัยทัศน์
                   ภายในปี ๒๕๖๐  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       คุณลักษณะที่พึงประสงค์

๑.       พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

๒.       พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

๓.       ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยชุมชนมีส่วนร่วม

๔.       จัดหาเทคโนโลยีใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอ

๕.       บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่งเสริมการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา

๖.       เสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรเป็นมืออาชีพ

๗.       พัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล

 
  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม

           จากการศึกษานโยบายของรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์สำนักงาน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2 ตลอดจนการวิเคราะห์องค์กร (SWOT)ของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  ของโรงเรียนและกำหนดกลยุทธ์ของการพัฒนาโรงเรียนได้ดังต่อไปนี้

1. เร่งปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นด้วยการพัฒนาสื่อการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ

5. ส่งเสริมการระดมทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา

6. เร่งปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ