โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 1.       พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
 2.       พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

 3.       ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 4.       จัดหาเทคโนโลยีใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอ

 5.       บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่งเสริมการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา

 6.       เสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรเป็นมืออาชีพ
เป้าหมายของโรงเรียน
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม