โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน   (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

          ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๔๕๕  คน

          ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๕๐๖ คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

ม.๑

๒๗

๓๕

๖๒

๓๑

ม.๒

๓๔

๔๙

๘๓

๒๗

ม.๓

๖๔

๕๐

๑๑๔

๒๘

ม.๔

๓๖

๖๐

๙๖

๒๔

ม.๕

๒๙

๖๘

๙๗

๒๔

ม.๖

๒๐

๓๔

๕๔

๑๓

รวม

๒๐

 

 

๕๐๖

 

รวมทั้งหมด