1 ประกาศโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิ