คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 794.82 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 619.61 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 323.59 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน บริหารงานทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 338.16 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 462.49 KB