ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งที่ 1/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์กลางคืน เวรรักษาการณ์กลางวันประจำวันหยุดและผู้ตรวจเวร (ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) Word Document ขนาดไฟล์ 39.49 KB 27684
หนังสือ ทะเลไทยและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 34735
ทะเลไทยและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 34641
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 373.5 KB 34979