โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือ ทะเลไทยและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 791
ทะเลไทยและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 763
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 373.5 KB 1098