โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1   ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสายัณห์ ขำบุรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธวัช คชการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา