โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กล้ายุวพุทธ “๑ วันพระ ๑ ห้องเรียน” วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นักเรียนชั้นม.6/1

๑.  หลักการและเหตุผล

                   ด้วยคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา และถือเป็นรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงหลักสำคัญในการดำรงชีวิต ทำให้คนไทยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่บรรพชน โดยมีพุทธเป็นศูนย์กลางในการจัดงานต่าง ๆดำเนินชีวิต ทั้งทางด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและอื่น ๆ วัดจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต หลายประการ ทั้งในด้านอุปนิสัย สังคมและประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีต พุทธศาสนิกชนนิยมไปวัดเพื่อทำบุญ ตักบาตรถวายภัตตาหารอาหารแด่พระสงฆ์สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา และบำเพ็ญ ทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ที่วัด สังคมไทยจึงมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญ เป็นหนึ่งในสามสถาบันหลัก
                   แต่ในปัจจุบันนั้นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย ต้องเร่งรีบและออกไปทำงานนอกบ้านเป็นประจำทุกวัน ทำให้ชาวพุทธส่วนใหญ่กำลังหลงลืมที่จะทำห่างเหินจากหน้าที่ชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัด ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา  จนทำให้เกิดปัญหาทางสังคมมากมายตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงการทำงาน นอกจากนี้การทำบุญร่วมกัน เป็นการลดความตระหนี่ในใจสร้างอุปนิสัย โอบอ้อมอารี ช่วยลดทิฐิ ฝึกการทำบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะ ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และจิตใจอันผ่องใส
                   โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้จึงได้จัดทำ โครงการ                     “กล้ายุวพุทธ ๑ วันพระ ๑ ห้องเรียน”ด้วยการนำคณะครูและนักเรียน เข้าวัดทำบุญร่วมกับชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน และยังเป็นกิจกรรมที่ได้มาพบปะ พูดคุย สร้างความเข้าใจอันดีในการเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

๒.  วัตถุประสงค์

                   ๒.๑ เพื่อให้นักเรียนและคณะครู ได้มีโอกาสทำบุญในวันธรรมสวนะได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัย เข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางศาสนา สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
                   ๒.๒  เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมุ่งหวังให้ทุกคนได้นำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน
                   ๒.๓  เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย
                   ๒.๔ เพื่อให้นักเรียนและคณะครูได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน


โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,07:53   อ่าน 89 ครั้ง