โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาอุดมศึกษา
  ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษำขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา อุดมศึกษาซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม โรงเรียนปะทิววิทยา และโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และจะต้องดำเนินการคือ การนิเทศติดตามโครงการฯ และการจัดการเรียน การสอน จากหน่วยงาน โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ได้รับการนิเทศ ในวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,08:33   อ่าน 78 ครั้ง