ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English One Day Camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ร้านชายหาด ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
           ด้วย โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  (English One Day Camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน เพื่อเสริมความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกทางภาษา สร้างทัศนคติที่ดีของนักเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอนาคต และ นักเรียนได้ฝึกทักษะและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น โดยการทำกิจกรรมพัฒนะทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้ง ๔ ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่มย่อยและกิจกรรมกลุ่มใหญ่  ณ  ร้านชายหาด  ตำบลบางน้ำจืด  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,09:00   อ่าน 463 ครั้ง