ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายบูรณาการและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
         ด้วยโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ได้จัดโครงการค่ายบูรณาการและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมนำนักเรียนเข้าค่ายศึกษาประสบการณ์ตรง และทัศนศึกษา จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
.หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆอย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่   เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่ง  จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษานั้น ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาแบบบูรณาการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
 
.วัตถุประสงค์
              ๑. เพื่อฝึกนักเรียน เรียนรู้บูรณาการผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นนอกสถานศึกษา
              ๒. เพื่อฝึกนักเรียนสามารถจากการดู การฟัง การลงมือปฏิบัติ ได้อย่างดี
              ๓. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และพากเพียร
              ๔. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
              ๕. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่

โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,09:24   อ่าน 855 ครั้ง