ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด้วยในวันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และส่งเสริมทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์   จึงได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.   
      กิจกรรมการแข่งขัน      
         - วาดภาพและโปสเตอร์ จินตนาการทางวิทยาศาสตร์
         - จรวดขวดน้ำ (สถานที่แข่งขัน สนามฟุตบอล)
         - รถบรรทุกไข่ (สถานที่แข่งขัน ใต้อาคาร ๒๑๖)
         - ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ห้องสมุด)
         - ไข่กระโดดร่ม (อาคารวิทย์)
         - การประกวดชุดรีไซเคิลต้านโควิค (หอประชุม)
         - ทำอาหารต้านโควิค (ห้อง๑๑๑ และ ๑๑๒)
         - คณิตคิดเลขเร็ว ซูโดกุ (ห้องคณิตศาสตร์)


โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,12:39   อ่าน 997 ครั้ง