ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อำนาจหน้าที่

  1. กำหนดนโยบาย บริหาร จัดการ วางแผนพัฒนา กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา เสนอแนะในการพัฒนาแก้ปัญหาในการบริหารงานของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจทางโรงเรียนและนฌยบายของทางราชการ
  2. ประสานนโยบายบริหาร จัดการ วางแผนพัฒนา กำกับ ติดตามงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารงานบุคคล ตามที่ทางโรงเรียนมอบหมายป้องกัน แก้ไขปัญหา พัฒนา ตลอดจนรายงานผลให้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับทราบ
  3. รับมอบนโยบาย ประชุม ปรึกษาหารือ ฝ่ายวิชาการ กลุ่มงาน ที่รับผิดชอบ เพื่อออกแบบการบริหารจัดการภารกิจในฝ่ายวิชาการ กลุ่มงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายแบบแผน ระเบียบของทางราชการ รวมทั้งป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอย่างเหมาะสม ต่อเนื่องและรายงานให้ทางโรงเรียนทราบตามขั้นตอนราชการ
  4. กำหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของกระทรวง 
  5. ดำเนินการพัฒนาตามแผนและติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  6. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินโรงเรียนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  7. ประสานงานประมาณการรายรับรายจ่ายของโรงเรียนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  8. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้าง สายงาน และตามแผนงานงานโครงสร้างของสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งาน โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร
  9. จัดทำบัญชีผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นประจำปีโดยยึดหลักความโป่รงใส คุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
  10. ประสานนโยบายบริหาร จัดการ วางแผนพัฒนา กำกับ ติดตามงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปตามที่ทางโรงเรียนมอบหมาย ป้องกัน แก้ไขปัญหา พัฒนา ตลอดจนรายงานผลให้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับทราบ