โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการชุดกิจกรรม เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
ชุดกิจกรรม เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ชุดที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม เล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว33141 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสาระส าคัญ ที่เรียงล าดับจากง่ายไปยาก มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ บูรณาการการใช้สื่อจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เกิดข้อค้นพบทางการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2561,16:25   อ่าน 540 ครั้ง