โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์
              ด้วยโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต 11 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6 / ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราว หนังสือกระทรวงการคลังที่ ศธ 0415/ว23 ลงวันที่ 20 มีนาคมคม 2546  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ    หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,10:09   อ่าน 225 ครั้ง