โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาจ้าง ก่อสร้างบ้านพักครู

ด้วย โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546  สั่ง  ณ  วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบ้านพักครู แบบ205/26 จำนวน 1 หลัง โดยไม่ผูกพันงบประมาณ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

            2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

            3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล             ของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียน                

ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในสอบราคาจ้างครั้งนี้

 

           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่  12  พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่  24  พฤศจิกายน 2557  เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.สถานที่ก่อนสร้าง โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร

 กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  12 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 24  พฤศจิกายน 2557  เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ห้องธุรการ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  ตั้งแต่เวลา 11.00 นเป็นต้นไป  ห้องธุรการ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา พร้อมทั้ง ขอซื้อรูปแบบรายการในราคาชุดละ 400 บาท และรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง เล่มละ 30 บาท ได้ที่ฝ่ายการเงิน-พัสดุ (ห้องธุรการ) ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  077-620062  ในวันและเวลาราชการ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2557,07:24   อ่าน 977 ครั้ง