โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นายสุริยันห์ ยุติมิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกรกนก หอมละออ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1