ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกนกนก หอมละออ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกาญจนา สนรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2