โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพวงเพ็ญ ดำอุดม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริอร คล้ายสกุล
ครู คศ.1

นายเฉลิมชัย จำปาแดง

พัชนันท์ ทองศรีพันธ์
ครูผู้ช่วย