กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเอกกรินทร์ เพชรกรด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2