โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอำพรรณ พรหมสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ