โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุริยันห์ ยุติมิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวัชระ นนทโชติ
ครู คศ.2