โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพนิดา เจริญศรี
ครู คศ.2

นางเพชรรัตน์ ยุติมิตร
ครู คศ.1

ชนิดา จันทร์ตักเตือน
ครูผู้ช่วย