กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเพชรรัตน์ ยุติมิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 089-5165750
อีเมล์ : petcharat.prim2553@gmail.com

นางพนิดา เจริญศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0950769257
อีเมล์ : panidach3347@gmail.com

นางสาวคคนางค์ คชรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0874611658
อีเมล์ : kakanang001@gmail.com