โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1   ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริอร คล้ายสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2559,11:52  อ่าน 529 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริอร คล้ายสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2555,14:40  อ่าน 2183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรอบงานวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายธวัช คชการ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2555,10:45  อ่าน 1486 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนานักเรียนโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นายธวัช คชการ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2555,10:41  อ่าน 1142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รวมเวปไซต์เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยันห์ ยุติมิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2555,13:20  อ่าน 1079 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นายฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2554,09:38  อ่าน 979 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม "โครงการวันสตรีไทย ครูสตรีทั่วไทย ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริอร คล้ายสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2554,14:31  อ่าน 940 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม "ปฎิบัติการใช้ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยศาสตร์"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริอร คล้ายสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2554,14:29  อ่าน 850 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม "การพัฒนางานวิชาการวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา"
ชื่ออาจารย์ : นางพวงเพ็ญ ดำอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2554,14:19  อ่าน 832 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม "การพัฒนางานวิชาการ"
ชื่ออาจารย์ : นางพวงเพ็ญ ดำอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2554,14:18  อ่าน 932 ครั้ง
รายละเอียด..